POKORNÁ, Jana. Studie vlivu procesních parametrů při dopředném protlačování na namáhání průtlačnice [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11213. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jindřich Petruška.
Uložit do Citace PRO