NOVÁK, Jan. Analýza návrhových prvků okružních křižovatek v závislosti na nehodovost [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137006. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Holcner.
Uložit do Citace PRO