NAVRÁTIL, Petr. Modelování odezvy zkušebních těles ze stavebních materiálů při lomových experimentech [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13741. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Zbyněk Keršner.
Uložit do Citace PRO