KANTOVÁ, Radka. SNIŽOVÁNÍ HODNOTY STAVENIŠTNÍHO HLUKU POMOCÍ MODELOVÁNÍ VÝROBNÍHO PROSTORU STAVBY A ÚPRAV TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ PŘI VÝSTAVBĚ [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137862. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Svatava Henková.
Uložit do Citace PRO