MARCOLOVÁ KLÍMKOVÁ, Markéta. Návrh modelu integrace nástrojů štíhlé výroby se systémem environmentálního managementu [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24848. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO