ODSTRČIL, Petr. Úprava mezikřižovatkového úseku v ulici Pod Hradbami – Velká Bíteš [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29862. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Smělý.
Uložit do Citace PRO