SOBOLOVÁ, Olga. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3390. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Luboš Františák.
Uložit do Citace PRO