ZÚBEROVÁ, Zuzana. Fatigue Properties of Magnesium Alloy AZ31 [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/415. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Šandera.
Uložit do Citace PRO