SALAJKOVÁ, Zita. Selektivní depozice stříbrných nanočástic z roztoku [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41643. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Kolíbal.
Uložit do Citace PRO