PIŇOS, Jakub. Mikrostrukturní stabilita Mg-slitin připravených intenzivní plastickou deformací [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4348. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Libor Pantělejev.
Uložit do Citace PRO