POSPÍŠIL, Jan. Studium dielektrických vlastností struktur tenkých vrstev organických materiálů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63294. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Oldřich Zmeškal.
Uložit do Citace PRO